ПРИЕМ 2017/2018

Годишната такса за обучение

За редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение – 3000 лв.
За докторанти чуждестранни граждани – 3000 евро.

Докторантите имат възможност да разсрочват таксите си с индивидуален план.

Банкови сметки:

Общинска Банка АД
BIC SOMBBGSF
IBAN BG45SOMB 9130 1012 8718 01

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors