ПРИЕМ 2017/2018

Годишната такса за обучение

За редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение – 3000 лв.
За докторанти чуждестранни граждани – 3000 евро.

Докторантите имат възможност да разсрочват таксите си с индивидуален план.

Банкови сметки:

Титуляр:              ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

IBAN:                    BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 – BGN

IBAN:                    BG39 TEXI 9545 1405 4536 00 – EUR

BIC:                       TEXIBGSF

Превод от сметка на наредителя към сметка на ВУЗФ
На основание Заповед № 116/28.11.2017 г. на президента на ВУЗФ, всички плащания към ВУЗФ се извършват само по банков път или на ПОС терминал на касата във висшето училище. Плащания в брой на каса няма да се приемат. За попълване на платежно нареждане за превеждане на суми по сметките на ВУЗФ, моля да използвате следния образец.

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors