ПРИЕМ 2017/2018

Семестриална такса за обучение

За редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – 750 евро.
За завършилите бакалавърска степен във ВУЗФ, УНСС, СА „Д.А.Ценов“– Свищов, ИУ – Варна, Стопански факултет на СУ и Направление Икономика на НБУ – 600 евро

  • За специалността „Финансов мениджмънт и маркетинг” на английски език – 1 650 евро
  • За съвместните програми с University of Sheffield – 2 450 евро
  • За съвместна програма „Иновации, предприемачество и финанси“ – 3 300 евро за 3-те семестъра на обучение
  • За съвместната програма „Финанси (Журналистика и продуцентство)“– 2 500 евро за 3-те семестъра на обучение
  • За съвместната програма „Одит и риск мениджмънт“– 1 000 евро
  • За съвместната програма Иновационен диалог – бизнес, публични политики и социални иновации“ – 1 500 евро семестриална такса (3000 евро – годишна такса)

Студентите имат възможност да разсрочват семестриалните си такси в рамките на семестъра.

 

Новоприетите студенти заплащат семестриалната такса в левове по банков път в обявените срокове след класирането, на което са приети.
За студенти в родствени връзки (братя и сестри, деца и родители, съпрузи във валидни съпружески отношения) с обучаващи се във ВУЗФ студенти по българските програми  в магистърската степен, таксата за обучение е по-ниска с 20 на сто за втория студент.

Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище преди започване на учебната година, той има право да поиска връщане на половината от платената семестриална такса в срок до един месец от започване на учебната година.
Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище след започване на учебната година, платената от него семестриална такса не се връща.

Такси за кандидатстване

Плик-молба с кандидатстудентски документи, студентска книжка и обработка  – 54 лв.
Такса за обработка на документи за чуждестранни кандидат-студенти –100 евро

Такса за обработка на кандидатстудентски документи за магистърска степен не се заплаща от кандидат-студенти в неравностойно социално положение – слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци до навършване на 25 години в годината на кандидатстване и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и близнаци и майки с три и повече деца, ако са представили документи, удостоверяващи съответните обстоятелства.
Плик-молбата с кандидатстудентските документи може да бъде закупена от книжарницата в сградата на ВУЗФ ( гр. София, кв. Овча купел, ул. „Гусла” № 1), както и на специализирания щанд по време на кандидатстудентските изложения в София и в страната.
Банкови сметки:

Титуляр:              ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

IBAN:                    BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 – BGN

IBAN:                    BG39 TEXI 9545 1405 4536 00 – EUR

BIC:                       TEXIBGSF

Превод от сметка на наредителя към сметка на ВУЗФ
На основание Заповед № 116/28.11.2017 г. на президента на ВУЗФ, всички плащания към ВУЗФ се извършват само по банков път или на ПОС терминал на касата във висшето училище. Плащания в брой на каса няма да се приемат. За попълване на платежно нареждане за превеждане на суми по сметките на ВУЗФ, моля да използвате следния образец.

 

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors