ПРИЕМ 2017/2018

Приемът на студенти за обучение в магистърска степен е чрез конкурс по документи. Конкурсът се провежда съгласно ежегодно приеман график от Академичния съвет, който се обявява на информационното табло и интернет страницата на висшето училище.
Кандидатите се класират по средния успех от дипломата за висше образование и по реда на посочените в техните формуляри специалности и форми на обучение. Когато във формулярите на кандидатите има несъответствие между шифъра и наименованието на специалността, класирането им се извършва по шифъра на специалността.

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors