ПРИЕМ 2017/2018

Документи за кандидатстване

Кандидатите за обучение в  магистърска степен, български граждани, подават следните документи:

1.  Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. Копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента;

3. Копие на дипломата за завършено средно образование;

4. Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;

5. Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат – CAE или CPE за специалността „Финансов менджмънт и маркетинг” с преподаване на английски език;
Кандидатите за обучение в  магистърска степен, чуждестранни граждани, подават следните документи:

1.  Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. Копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование заедно с приложението с оценките от целия курс на обучение;
3. Академична справка (за кандидатстващите за частичен срок на обучение);
4. Медицинско свидетелство, издадено един месец преди датата на подаване на документите и заверено от съответните органи в страната на кандидата;
5. Копие от документите за гражданство (за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско);
6. Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат – CAE или CPE за специалността „Финансов менджмънт и маркетинг” с преподаване на английски език;
7. Документ, удостоверяващ степента на владеене на български език (за програмите на български език);
8. Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;
9. Четири броя актуални снимки с размер 3,5/4,5 см.

Важно

Документите по т. от 2 до 4 трябва да са преведени на български /или английски/ и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България със страната, в която са издадени. Ако страната, от която идва кандидата е подписала Хагската конвенция за правна взаимопомощ признаваща истинноста на документите, чрез т. нар. „Апостил” / държавите – страни по конвенцията може да проверите на адрес: www.hcch.net /, документа се счита за валиден.

Ако държавата, от която идва кандидат – студента не е страна по горепосочената конвенция тогава документите по т. от 2 до 4 трябва да са преведени на български /или английски/ и заверени в Министерство на външните работи на съответната страна. Впоследствие документите се внасят в посолство на Р България за заверка и легализация. Ако в страната няма дипломатическо представителство на Р България, тогава документите се изпращат директно във ВУЗФ след заверката в Министерство на външните работи на съответната страна.

Документите трябва да са предоставени не по късно от 01.10 в съответната година на кандидатстване.

Документите за кандидатстване се подават в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ .

Не се допускат промени и допълнения в подадените документи.
Подадените документи не се връщат на кандидат- студентите.

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors